Zaslanie faktúry za účtovné služby č. 120008 - ZŠ a MŠ (2.q 2012)

26.08.2013 15:01

Dňa 19.07.2012 bola firmou HMAU, s.r.o. na základe zmluvy o poskytnutí účtovných služieb vystavená faktúra č. 120008 na sumu 550,- Eur bez DPH za účtovnícke služby pre Základnú a Materskú školu v 2. štvrťroku 2012.

 

Identifikačné údaje dodávateľa:

HMAU, s.r.o.

Adresa: Vodárenská 4607/94, 921 01 Piešťany

IČO: 46275207

 

Žiadam o zaslanie podrobného popisu účtovných prác (počet zaúčtovaných položiek v účtovnom denníku, počet spracovaných miezd a pod.), ktoré firma HMAU, s.r.o. vykonala za vyplatenú odmenu. Ak sa jednalo o poradenstvo alebo konzultáciu, žiadam uviesť, o aký konkrétny problém z oblasti účtovníctva sa jednalo.

Odpoveď

Prišla 27.08.2013. Jedna na všetky položené otázky. Starosta odmietol zverejniť informácie, pričom sa skrýva za bankové a daňové tajmstvo a ešte za to, že nezverejnil informáciu, ktorú nejaká osoba poskytla obecnému úradu a táto osoba nesúhlasila s jej zverejnením. Je to absolútna ignorancia, inflagrantné porušenie zákona a výsmech do očí nás občanov. Urobte si sami vlastný názor, keď si prečítate odpoveď starostu. O ďalšom našom postupe budete v najbližšej dobe informovaní.

Na Vaše žiadosti o sprístupnenie informácií zaslané na e-mail "jablonec@golemtech.sk" v období od 15. augusta do 26. augusta 2013 Vám oznamujem nasledovné:

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce