Zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb.

02.07.2013 16:19

Obec môže nakladať so svojim majetkom len na základe Zákona o majetku obcí - Zákon č. 138/1991 Zb. Keďže sa vyskytli prípady, že pán starosta odpredával záhrady, ktoré občania užívali desiatky rokov, formou obchodnej verejnej súťaže  a niektorý občania majú ešte svoje domy postavené na pozemkoch obce, uverejňujeme aj tento zákon o majetku obcí.

 

Obec môže vykonať prevod vlastníctva majetku obce tromi spôsobmi:

a) na základe obchodnej verejnej súťaže

b) dobrovoľnou dražbou

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu

 

Tieto spôsoby prevodu majetku obce sa nepoužijú podľa § 9a ods. 8, a to:

 

Záhrady, ktoré občania využívajú desiatky rokov, sa majú predávať podľa § 9a ods. 8 písm. e):

pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby

 

Obecné pozemy, na ktorých majú občania svoje domy, sa majú predávať podľa § 9a ods 8 písm. b):

pri pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou

Takýto typ pozemku obecné zastupiteľstvo, a teda ani starosta, nemôžu odmietnuť predať.