Stavebný odpad zo starého kultúrneho domu

20.08.2013 09:16

Pri búraní starého kultúrneho domu vznikol stavebný odpad. Žiadam od Vás informáciu akým spôsobom a kto zabezpečoval likvidáciu tohto stavebného odpadu. Zároveň žiadam o zaslanie všetkých faktúr, prípadne účtovných dokladov, ktoré s touto likvidáciou stavebného odpadu súvisia.

Odpoveď

Druhá odpoveď prišla 30.04.2014.

Stavebný odpad zo starého kultúrneho domu zabezpečovala firma R.J.R. STAV s.r.o., Jána Rášu 525, 900 86 Budmerice, ktorá bola dodávateľom stavby: Nájomné byty Jablonec - 18 b.j., Nadstavba jestvujúceho objektu.

 

Firma R.J.R. STAV s.r.o. asi obci Jablonec za likvidáciu tohto odpadu nevystavila žiadnu faktúru. Pretože som ju žiadal, ale zatiaľ som sa jej nedočkal.

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu.

 

Prišla 27.08.2013. Jedna na všetky položené otázky. Starosta odmietol zverejniť informácie, pričom sa skrýva za bankové a daňové tajmstvo a ešte za to, že nezverejnil informáciu, ktorú nejaká osoba poskytla obecnému úradu a táto osoba nesúhlasila s jej zverejnením. Je to absolútna ignorancia, inflagrantné porušenie zákona a výsmech do očí nás občanov. Urobte si sami vlastný názor, keď si prečítate odpoveď starostu. O ďalšom našom postupe budete v najbližšej dobe informovaní.

Na Vaše žiadosti o sprístupnenie informácií zaslané na e-mail "jablonec@golemtech.sk" v období od 15. augusta do 26. augusta 2013 Vám oznamujem nasledovné:

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce