Stavebné povolenie na nové kabíny

20.08.2013 08:54

Kto vydal stavebné povolenie na stavbu nových kabín na parcele č. 220/1 a na parcele č. 216?

Odpoveď

Druhá odpoveď prišla 30.04.2014.

Stavebné povolenie na nové kabíny - prikladáme.

 

Nie je to stavebné povolenie, ale oznámenie spoločného stavebného úradu, že nemájú námietky proti stavbe drobnej stavby. Starosta klamal, že ide o "Rekonštrukciu futbalového štadióna", čo samozrejme nie je pravda. Pretože ide o novostavbu, a na tú treba stavebné povolenie.

Samozrejme dokumenty neobsahujú ani nákres umiestnenia nových kabín na katastrálnej mape, pretože by bolo vidieť, že z časti ležia na cudzom pozemku.

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu a dokumenty k stavbe nových kabín.

 

Prišla 27.08.2013. Jedna na všetky položené otázky. Starosta odmietol zverejniť informácie, pričom sa skrýva za bankové a daňové tajmstvo a ešte za to, že nezverejnil informáciu, ktorú nejaká osoba poskytla obecnému úradu a táto osoba nesúhlasila s jej zverejnením. Je to absolútna ignorancia, inflagrantné porušenie zákona a výsmech do očí nás občanov. Urobte si sami vlastný názor, keď si prečítate odpoveď starostu. O ďalšom našom postupe budete v najbližšej dobe informovaní.

Na Vaše žiadosti o sprístupnenie informácií zaslané na e-mail "jablonec@golemtech.sk" v období od 15. augusta do 26. augusta 2013 Vám oznamujem nasledovné:

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce