Stavebné povolenie na kultúrny dom

20.08.2013 09:02

Kto vydal stavebné povolenie na stavbu so súpisným číslom 205 (kultúrny dom) na parcele č. 200/6 a na parcele č. 199/2?

Odpoveď

Druhá odpoveď prišla 30.04.2014.

Stavebné povolenie na spoločenský dom - prikladáme.

 

Stavebné povolenie aj zmenu stavby pred dokončením mi boli zaslané. Z nich sú jasné klamstvá starostu o priebehu stavby kultúrneho domu. Povolenie aj zmena sa týkajú len pozemku, na ktorom stál starý kultúrny dom. Ten je obecný. Celá stavba aj nadstavba nového kultúrneho domu mali byť podľa rozmerov starého kultúrneho domu a stavba sa nemala zväčšovať na cudzí pozemok. Kto zariadil toto rozšírenie nového kultúrneho domu, nie je asi ťažké uhádnuť.

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu a dokumenty k stavbe nového kultúrneho domu.

 

Prišla 27.08.2013. Jedna na všetky položené otázky. Starosta odmietol zverejniť informácie, pričom sa skrýva za bankové a daňové tajmstvo a ešte za to, že nezverejnil informáciu, ktorú nejaká osoba poskytla obecnému úradu a táto osoba nesúhlasila s jej zverejnením. Je to absolútna ignorancia, inflagrantné porušenie zákona a výsmech do očí nás občanov. Urobte si sami vlastný názor, keď si prečítate odpoveď starostu. O ďalšom našom postupe budete v najbližšej dobe informovaní.

Na Vaše žiadosti o sprístupnenie informácií zaslané na e-mail "jablonec@golemtech.sk" v období od 15. augusta do 26. augusta 2013 Vám oznamujem nasledovné:

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce