Starosta ako neobmedzený pán

28.09.2014 18:46

V sekcii  „Dokumenty obce“  som na žiadosť zverejnil uznesenia, o ktorých na poslednej schôdzi chceli poslanci hlasovať. Stiahnuť si ich môžete aj "tu".

Na tejto schôdzi utrpela obec Jablonec veľkú hanbu. Nie vďaka poslancom, ale vďaka starostovi, ktorý si myslí, že si v Jablonci môže dovoliť všetko, bez ohľadu na zákony, poslancov a občanov.

1) Nechcel dať hlasovať o zmene programu schôdze. Keď si uvedomil, že stratí právo viesť schôdzu, tak hlasovať dal.

2) Na viacero predložených bodov programu reagoval, že s predloženým znením uznesenia nesúhlasí a preto o nich hlasovať nedá. O druhých dal hlasovať vtedy, keď ich upravil podľa seba. Toto si nedovolí ani Paška v parlamente. Základným právom poslanca je navrhovať znenia uznesení. Starosta iba vedie schôdzu, nemá právo nedať hlasovať o uznesení. Starosta alebo iný poslanec môže navrhnúť zmenu uznesenia, ale o tej zmene musia hlasovať poslanci. O zmene alebo nehlasovaní o uznesení nerozhoduje starosta, ale poslanci hlasovaním.

3) Starosta poberá odmeny neoprávnene. Po dlhých diskusiách dal hlasovať o znížení jeho platu (2.312,- Eur) na základnú hodnotu (1.360,- Eur). Za hlasovali 4 poslanci. Po hlasovaní starosta zahlásil, že za uznesenie nehlasovalo 3/5 poslancov preto je neplatné. Starosta má nárok na základný plat. O jeho výške sa rokuje každý rok. Plat sa mu môže zvýšiť o 70 %. Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o zvýšení, patrí mu základný plat. Čiže obecné zastupiteľstvo rozhoduje iba o zvýšení platu starostu, nie o jeho znížení. Na schválenie platu stačí jednoduchá väčšina poslancov. Z toho vyplýva, že starosta doteraz poberá odmeny vo výške 952,- Eur neoprávnene.

4) Odvolanie kontrolórky. Starosta dal hlasovať o odvolaní kontrolórky. 4 poslanci boli za odvolanie. Po hlasovaní uviedol, že uznesenie je pre obec zjavne nevýhodné, preto ho ruší. Zjavne neovláda zákony alebo ich úmyselne porušuje. Starosta nemôže zrušiť uznesenie, môže ho iba nepodpísať, tým pozastavuje jeho výkon. Lenže sú dve výnimky, kde toto právo nepodpísať uznesenie nemá. A to je voľba a odvolanie hlavného kontrolóra a vyhlásenie referenda o odvolaní starostu. Takže hlavná kontrolórka je odvolaná a starosta „by mal“ zvolať schôdzu aby sa vyhlásila voľba nového hlavného kontrolóra.

4) Starosta zjavne neuznáva štátne autority, keďže vyhlásil na verejnej schôdzi pred občanmi, že jeho neprinúti žiaden prokurátor ani žiaden súd, aby dodržiaval zákony, napr. aby poslancom a občanom poskytol kópie zápisníc alebo poskytol poslancom podklady k prerokovávaným bodom programu a pod.

5) Starosta sa hrdí, čo všetko urobil pre obec. Ale nie je to v jeho náplni práce? Dostáva za to malý plat? Pritom ešte zabúda doložiť, čo všetko za svoje funkčné obdobie urobil pre seba. Mimochodom, všetky stavby za jeho éry sú postavené z časti na súkromných parcelách. Majitelia neboli prizvaný na stavebné  konanie, neboli požiadaní o súhlas, aby sa na ich majetku mohlo stavať, nebolo im ponúknuté odkúpenie. Týmto sa chváli starosta?!