Stanovisko k obecnému zastupiteľstvu konaného dňa 16.09.2013

06.10.2013 11:35

Stanovisko k obecnému zastupiteľstvu zo dňa 16.09.2013

 

Na tomto zastupiteľstve starosta používal klamstvá, zavádzanie a manipuláciu. K jednotlivým bodom uvádzam nasledovné stanovisko:

 

 • preukázanie práva k pozemku, ktoré starostu oprávňovalo zriadiť na ňom kultúrny dom
 1. Geometrický plán č.z. 95/2007 k výstavbe kultúrneho domu bol vypracovaný v roku 2007. Vtedy bolo začaté stavebné konanie a vystavené stavebné povolenie. A už vtedy starosta potreboval súhlas, aby mohol na tomto súkromnom pozemku stavať.                                                  

Starosta mi podal súhlas s umiestnením stavby (klikni), ktorý je z 19.11.2009.

 1. Kultúrny dom je postavený na parcele č. 200/6, súhlas je daný na parcelu č. 200/1. Pozri geometrický plán.
 2. Stavebný zákon taxatívne vymenúva okruh súkromných/verejnoprávnych zmlúv alebo vzťahov, na základe ktorých je možné vydať stavebné povolenie a zriadiť stavbu na pozemku nepatriacom stavebníkovi (obci Jablonec) v zmysle stavebného zákona. Takýto súhlas k nim určite nepatrí.

 

 • preukázanie práva k pozemku, ktoré starostu oprávňovalo zriadiť na ňom miniihrisko s umelou trávou a nové kabíny

Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve som sa tiež pýtal, aké právo mal k pozemku, na ktorom postavil minihrisko s umelou trávou a nové kabíny. Na tento dotaz vôbec neodpovedal, pretože nemá v ruke vôbec žiadny doklad, ktorý by ho oprávňoval uskutočniť tieto stavby.

V piatok 04.10.2013 mi z obecného úradu prišla odpoveď (pozri), že na súkromný pozemok, na ktorom sú postavené nové kabíny, nebolo vydané žiadne stavebné povolenie ani iné rozhodnutie. Touto odpoveďou je preukázané, že staval bez povolenia vlastníka pozemku. K dispozícii mám geometrický plán (pozri) nových kabín, ktorý dokazuje, že sú postavené na súkromnom pozemku.

Okrem iného sa vo svojej odpovedi (pozri) priznal, že na stavbu nových kabín nemal ani žiadne stavebné povolenie. Jemu stačí povedať, že stavba novej budovy je len rekonštrukcia futbalového štadióna a na to stačí vydanie oznámenia na jednoduchú stavbu.

 

 • súdny spor s rodinou Freivoltových

Rodina Freivoltových má v ruke prídelovú listinu, ktorá im potvrdzuje právo na pozemky. Na tieto pozemky si robila právo aj obec Jablonec na základe rozsudku ešte z bývalej Československej socialistickej republiky, v ktorom sa tieto pozemky prevádzajú na obec Jablonec.

Aby sa rodina Freivoltových vyhla súdnemu sporu, dala si žiadosť na odkúpenie týchto pozemkov na základe toho, že desaťročia tieto pozemky užíva, má k  nim prídelovú listinu a obec takéto pozemky odpredáva užívateľom za symbolickú cenu.

Obec Jablonec im schválila odpredaj parcely pod domom s priľahlým pozemkom. Väčšiu časť pozemku, s perspektívou stavebných parciel, im odpredať odmietla.

Na súdne pojednávanie sa doručila overená kópia spomínaného rozsudku, kde ale nie sú uvedené parcely rodiny Freivoltových. Čiže tieto pozemky neprešli do vlastníctva obce, ale podľa prídelovej listiny patria rodine Freivoltových. Obec robí prieťahy a už dva krát bol súd odročený na základe námietky JUDr. Klimeka, že na tieto pozemky si mali nárokovať v reštitúciách (Pozn.: pozemky neprešli na obec, preto nemohli byť ani žiadané v reštitúciách späť). A aj za takéto zbytočné súdy platí obec drahého právnika.

 

 • predaj pozemkov pod domom a záhrady rodine Haršányových

Rodina Haršányových si pred vyše dvomi rokmi zažiadala o odkúpenie pozemkov pod domom a záhrady. Starosta im nebol schopný odpovedať. Až po dvoch rokoch, keď sme sa ho na zastupiteľstve spýtali, prečo im nechce predať tieto pozemky, sa tvári, že na tom pracuje. Dal im odpoveď z katastra na jeho žiadosť, že na prevod pozemkov na obec je treba delimitačnú listinu.

Takýto prevod starosta nerobí po prvý krát a veľmi dobre vie, čo je k tomu treba. Na prevod takýchto pozemkov nie je treba uzatvárať žiaden právny úkon, je len povinnosť spísať delimitačný protokol, ktorý plní len deklaratórnu funkciu a len potvrdzuje skutočnosť, ktorá nastala zo zákona (prechod pozemkov zo štátu na obce). Delimitačný protokol je podkladom na zápis do katastra nehnuteľností, nejde o vkladovú listinu, preto nie je potrebné ani zaplatiť správny poplatok príslušnej správe katastra. Tento delimitačný protokol vyhotovuje obvodný úrad Bratislava na žiadosť obce Jablonec. Obec Jablonec už niektoré nehnuteľnosti prepísala na katastri na základe delimitačného protokolu.

Aby takáto jednoduchá záležitosť trvala vybaviť vyše dvoch rokov a neviem, koľko ešte trvať bude, na to si každý urobte názor sám.

Podrobnejšie informácie k tejto problematike nájdete na tomto odkaze.

 

 • ignorovanie na žiadosti občanov

Ak dá akýkoľvek občan žiadosť alebo sťažnosť na obecný úrad, tento je povinný do 30 dní písomne odpovedať, aby občan mal možnosť odvolať sa na druhostupňový orgán. Náš obecný úrad pri niektorých žiadostiach tak nerobí, aby túto zákonnú možnosť občanom zamedzil.

Občan má len jednu možnosť, obrátiť sa na okresnú prokuratúru, aby vydala upozornenie prokurátora, ktoré starostu upozorní, že sa správa nezákonne. Lenže to trvá nejaký čas a o to pravdepodobne starostovi ide.

 

 • darovacia zmluva na kúpu lehátok do MŠ za 3 000 Eur

Pýtal som sa riaditeľky škôlky, či majú v škôlke nové lehátka. Majú, kupované boli minulý rok na jeseň. Starosta doplnil, že kupovali sa minulý rok a teraz za to dostal sľúbený sponzorský dar.

Minulý rok nebola na kúpu lehátok zverejnená ani zmluva, ani objednávka, ani faktúra. Boli zaplatené a koľko stáli?!

Niektoré body zo zmluvy:

 • Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného daru a interiérové vybavenie (zakúpenie lehátok) pre MŠ v Jablonci.
 • Hodnota finančného daru je určená dohodou, v sume 3 000 Eur.
 • Obdarovaný sa zaväzuje, že prijaté finančné prostriedky použije na účel, ktorý je uvedený v „predmete zmluvy“ a darcovi preukáže vhodným spôsobom použitie finančného daru, najneskôr do 30.06.2013. V prípade, že obdarovaný nevyužije, z akýchkoľvek dôvodov, túto sumu, resp. jej časť na dohodnutý účel, zaväzuje sa, že túto sumu, resp. jej časť vráti na účet darcu, do 14 dní po uplynutí lehoty na preukázanie použitia finančného daru.
 • Nakoľko spoločnosť SEPS, a.s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon vo svojom ust. § 5a a 5b.
 • Zmluva bola podpísaná 16.04.2013.

 

 • predané pozemky firme SIDEREO s.r.o.

Na predchádzajúcom zastupiteľstve všetci prítomní poslanci potvrdili, že predávali pozemky v oblasti starých vinohradov. Pritom stále priamo v starých vinohradoch obec Jablonec vlastní pozemky o rozlohe viac ako 1 ha.

Na poslancoch bolo vidieť, keď sa ich p. Turner pýtal ako to bolo, že sa necítia dobre, skláňali hlavy a nevedeli, čo majú hovoriť. So starostom asi boli dohodnutí ako majú reagovať, ale bolo im to nepríjemné.

Ako sa schvaľujú uznesenia v obci Jablonec ukázal starosta, keď prikázal p. Bacigálovej, aby dala do uznesenia, že bol schválený návrh na rokovanie s firmou SIDEREO s.r.o. o zámene pozemkov. Pritom poslanci ani nehlasovali.

 

 • predĺženie distribučného plynovodu za 7 832,66 Eur

Na otázku ku komu bol predĺžený distribučný plynovod, starosta odpovedal, že k pozemkom, kde stavia zástupca starostu. Zmluva na obec bola napísaná preto, že rodina S. nechcela prípojky na plyn a preto sa to muselo robiť cez obec, ale platí si to zástupca starostu. Zástupca starostu na otázku, či si platil toto predĺženie, odpovedal, že on si platí všetko sám. Nepotvrdil, že zaplatil 7 832,66 Eur za predĺženie plynovodu, ale použil formulku, že si platí všetko sám. Bolo by dobré, keby obec Jablonec, keďže je zmluvným partnerom pri predĺžení tohto plynovodu, preukázala ako bol tento projekt zaplatený a ako sa zástupca starostu finančne vyrovnal s obcou. Ako si to majú vysvetliť iný občania, ktorí tiež stavajú, ale obec pre nich peniaze na predĺženie inžinierskych sietí nemá.

 

 • platby za právne služby

K tomu som nedostal žiadnu relevantnú informáciu. To že obec niekedy potrebuje právnika, je v poriadku. Ja chcem len vedieť aké právne úkony a koľko za ne dostal. Aké súdne spory obec vedie, s kým a či sú opodstatnené. Ale to som sa nedozvedel.

 

 • platby za účtovné služby

P. Bacigálová prezentuje, že robí mzdy, pripravuje všetky účtovné doklady a účtovná firma robí iba účtovné zápisy. Chcel som len vedieť, koľko položiek má účtovný denník obce Jablonec. Túto informáciu stále neviem. Podľa týchto položiek sa väčšinou určuje cena účtovníctva. Pravdepodobne by som sa dozvedel, že jedná položka má veľmi vysokú hodnotu. Už aj ohľadom toho, že všetku prácu okolo papierov urobí p. Bacigálová a firma urobí len účtovný zápis.

Účtovníctvo obci Jablonec robí jedna firma, audit druhá firma. V obidvoch firmách je tá istá jediná spoločníčka aj konateľka. Koho kontroluje pri audite. Sama seba? Platí sa za to 700 Eur. Nie sú to peniaze zadarmo?

 

 • predaj akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Obec Jablonec vlastnila 9 247 akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v nominálnej hodnote 33,19 Eur za jednu akciu. Obec predala tieto akcie za 1,859 Eur za jednu akciu, teda za 17 190,17 Eur. Predala ich 06.06.2011. Pritom hodnota vlastného imania vodární pripadajúca na jednu akciu bola v čase predaja 44,84 Eur. Koľko je celková suma za tieto akcie radšej ani nebudem písať. Tieto akcie nie sú verejne obchodovateľné, netvrdím, že by ich kúpil niektorý akcionár za sumu 44,84 Eur, ale predať jednu akciu za 1,859 Eur je smiešne, alebo skôr smutné.

Ak by obec tieto akcie ešte vlastnila, za rok 2011 by získala dividendy v hodnote 2 549 Eur. A hodnota týchto akcií bude len stúpať a vyplácané dividendy tiež.

Tieto akcie BVS, a.s. chceli predať aj v Senici, ale tam sa ohlásili občania a podali podnet na prokuratúru. Prokuratúra aj prvostupňový súd rozhodli, že predaj týchto akcií bol nezákonný, pretože pri stanovení ceny za akciu mesto Senica nemala znalecký posudok. Takýto posudok nemala ani obec Jablonec.

 

Bližšie informácie môžete získať z týchto odkazov:

https://www.webnoviny.sk/slovensko/senica-pri-predaji-akcii-bvs-porusila/363733-clanok.html

https://www.teraz.sk/ekonomika/sud-zrusil-uznesenie-senice/45606-clanok.html

https://zahorie.sme.sk/c/5939352/prokuratura-senica-pri-snahe-predat-akcie-bvs-porusila-zakon.html

 

A aby bola dodržaná objektivita, pripájam aj link na vyjadrenie primátora Senice.

https://www.ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3306%3Avyjadrenie-primatora-mesta-k-prevodu-akcii-bvs-na-mesto-skalica-&catid=42%3Amjestske-spravi&Itemid=11&lang=de

 

 • k Hele Mackurovej

Hela sa najskôr vyjadrila, že informácie na tejto stránke sú hlúpe ohováračky, predvolebné zviditeľňovanie a kde sme boli doteraz. Čo je napísané na tejto stránke, tým nemyslím návštevnú knihu, je všetko pravda. Vyššie je opísané, čo mi vadí a čo je pre mňa neakceptovateľné. A na tú jej poznámku, kde sme boli doteraz, som zareagoval, čo robila ona tri roky ako poslankyňa. Myslel som tým, čo urobila, aby sa nediali tie veci, ktoré som spomínal vyššie.

Vôbec som nemal na mysli, že neurobila nič, tak ako to pochopila ona, pretože by to nebola pravda. Viem, že je aktívna pri kultúrnych a športových akciách. Tu jej nechcem a ani nemôžem nič vyčítať. Ale skutočnosti spomínané vyššie sú veľmi vážne. A otázka, čo urobila, aby sa tieto veci nediali, patrí aj všetkým ostatným poslancom. Samozrejme v prvom rade hlavnej kontrolórke.

 

 • návštevná kniha

Moje príspevky v návštevnej knihe sú označené nickom administrátor alebo mojim menom. Ak si niekto myslí, že väčšinu príspevkov si píšem sám pod anonymnými nickmi, vyvrátiť mu to nemôžem, ale nie je to pravda.

Na jednej strane rozumiem, prečo ľudia nechcú písať pod vlastným menom, na druhej strane treba niektoré príspevky brať tak, že ich písal anonym. Väčšina vecí má svoju kladnú aj zápornú stránku.

 

Na koniec

Starosta mi zatiaľ neposkytol žiadnu relevantnú informáciu, o ktorú som žiadal. Všetko tají, asi má k tomu svoje dôvody. A informáciou o stavebnom povolení na nové kabíny, ktorú mi musel poskytnúť pravdepodobne kvôli upozorneniu Obvodného úradu Bratislava, len dokázal, že si v obci Jablonec robí čo chce.