Priestupkové konanie proti starostovi

14.02.2014 09:31

Náš starosta si myslí, že je šéfom súkromnej firmy a môže si v nej robiť čo chce. Ale je na veľkom omyle. Je vo verejnej funkcii a spravuje verejný majetok. Napriek tomu utajuje komplet všetko. Čo si mám o tom myslieť? Musí niečo skrývať, čo nesmie vyjsť na denné svetlo.

Veď aký problém môže mať s tým, že nechce zverejniť zápisnicu z verejného zastupiteľstva? Žiadal som už 2 krát. Nie je zverejnený napr. rokovací poriadok. Základná vec, ku ktorej by mal mať prístup každý. Všeobecno záväzné nariadenia tak isto. Veď to je aj v záujme obce, aby si ich ľudia mohli prečítať. Alebo nie?

Všetko je to v elektronickej podobe a zaslať mi ich mailom je minútová záležitosť. Ale u p. starostu to nejde. Z toho dôvodu som na neho podal podnet na Okresný úrad Pezinok, pretože nezverejnenie informácie na základe zákona o slobode informácií je priestupkom.

P. starosta sa cíti nedotknuteľný a myslí si, že so svojimi kontaktmi na správnych miestach si môže dovoliť všetko. Zatiaľ sa ešte usmieva, ale uvidíme dokedy. Okresný úrad Pezinok odbor všeobecnej vnútornej správy mu v tom nadmieru pomáha. Teraz vám zhrniem priebeh priestupkového konania.

Pri prvom kontakte po podaní podnetu mi vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy oznámil, že vedením priestupkového konania poveruje pracovníčku, pretože on sa kvôli osobe p. starostu cíti zaujatý. Ak budem mať pocit, že nepostupujú správne, môžem sa na nich sťažovať, ale mám používať len racionálne argumenty. Povedal som si dobre, ale nevedel som, že tie racionálne argumenty platia iba pre mňa a nie pre Okresný úrad Pezinok.

Bol som predvolaný na priestupkové konanie. Do zápisnice povedal svoje argumenty poverený zástupca p. starostu JUDr. Klimek. Tak isto som sa do zápisnice vyjadril aj ja. JUDr. Klimek doručil na Okresný úrad k prejednávanému priestupku písomné stanovisko. Nakoľko v ňom boli nezmyselné argumenty na obhajobu p. starostu a pred tým som sa s ním neoboznámil, požiadal som o jeho kópiu a možnosť písomne naň reagovať. Toto mi bolo umožnené. Všetko bolo jasné, spáchaný priestupok p. starostu jednoznačný. Ale aké bolo moje prekvapenie, keď mi z Okresného úradu prišlo rozhodnutie, v ktorom stálo, že priestupkové konanie sa zastavuje, pretože priestupok sa nestal. Pritom všetky argumenty na obhajobu zamietol, ale vymyslel si neexistujúci dôvod na zastavenie priestupkového konania.

Zopár stanovísk z rozhodnutia:

Zodpovednou osobou pri povinnosti sprístupňovať informácie podľa zákona o slobode informácií je jednoznačne starosta obce Ján Podmanický.

Informácie požadované Jaroslavom Šottníkom jednoznačne nespadali pod chránené a teda nesprístupniteľné informácie.

Argumenty právneho zástupcu Jána Podmanického o tom, že obvinený nekonal úmyselne, ani z nedbanlivosti, ale príčinou jeho konania boli tzv. organizačno- technické dôvody, však považuje správny orgán za právne irelevantné.

Teraz jeden antagonizmus (protiklad): Všetky žiadosti o sprístupnenie informácií žiadateľa boli po obsahovej stránke v poriadku a spĺňali všetky náležitosti. Tu museli spĺňať všetky náležitosti, aby správny orgán mohol skonštatovať: "Nakoľko žiadosti boli po obsahovej stránke úplné, nevznikla povinnej osobe, teda Jánovi Podmanickému povinnosť bezodkladne vyzvať žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil." O pár viet tvrdí opak: "Ak by žiadosti boli podpísané zaručeným elektronickým podpisom, v takom prípade by spĺňali predpísané náležitosti tak po obsahovej ako aj formálne stránke." Aby mohol Okresný úrad zastaviť priestupkové konanie, vymyslel si dôvod a skonštatoval, že žiadosti po obsahovej stránke úplné nie sú. Dovolil si svojvoľne miešať dve paragrafové znienia dvoch rozličných zákonov, aby mohol zároveň skonštatovať, že rovnaké žiadosti sú úplné, ale zároveň aj neúplné. To je taká arogancia zo strany nejakej osoby z Okresného úradu, akú predvádza aj náš starosta. Žeby jeden z kontaktov na správnom mieste?

Samozrejme si nenechám, aby sa mi p. starosta alebo nejaký kontakt na Okresnom úrade, smiali do očí. Podal som ďalší podnet na spáchanie priestupku p. starostom, pretože mi neodpovedal na ďalšiu žiadosť, ktorá bola opatrená aj elektronickým podpisom (nie je potrebný pri žiadosti o sprístupnenie informácie). Podal som odvolanie voči rozhodnutiu Okresného úradu o zastavení priestupkového konania a taktiež som podal podnet na prešetrenie rozhodnutia o zastavení priestupkového konania, pretože dôvod na jeho zastavenie bol vymyslený a účelový a mám dôvodné podozrenie s úmyselného konania Okresného úradu v prospech p. starostu.

Dokumenty v priestupkovom konaní chronologicky usporiadané:

Podnet pre spáchanie priestupku p. starostu

Vyjadrenie JUDr. Klimeka na priestupkovom konaní

Vyjadrenie Jaroslava Šottníka na priestupkovom konaní

Písomné stanovisko JUDr. Klimeka k spáchanému priestupku

Vyjadrenie Jaroslava Šottník na písomné stanovisko JUDr. Klimeka

Rozhodnutie Okresného úradu o zastavení priestupkového konania

Odvolanie Jaroslava Šottníka na rozhodnutie Okresného úradu

Podnet na prešetrenie rozhodnutia Okresného pradu

Ďalší podnet pre spáchanie priestupku p. starostu