Právo na pozemok - miniihrisko s umelou trávou

23.08.2013 11:47

Na výstavbu malého ihriska s umelou trávou bolo potrebné stavebné povolenie podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. § 54 a § 55 ods. (1).

Pre stavebné povolenie bolo treba podať podľa § 58 ods. (1) na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa § 58 ods. (2) musí stavebník, teda obec Jablonec, preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. (1), ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

 

Preto žiadam o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z.:

Aké právo podľa § 139 ods. (1) mal stavebník, teda obec Jablonec, k pozemku na parcele č. 220/1, ktoré ho oprávňovalo zriadiť na ňom nové kabíny?

Ak stavebník také právo mal, žiadam zaslať na môj e-mail oskenovaný dokument, z ktorého vyplýva, že stavebník môže uskutočniť stavbu malého ihriska s umelou trávou na parcele č. 220/1.

Odpoveď

Druhá odpoveď prišla 30.04.2014. Právo na pozemok - miniihrisko - prikladáme.

 

Samozrejme žiadny takýto dokument nepriložil, pretože nikto mu nedal právo stavať na cudzom pozemku. Poslal iba oznámenie, že spoločný stavebný úrad nemá žiadne námietky proti drobnej stavbe miniihriska.

Neobsahuje ani nákres umiestnenia tohto miniihriska na katastrálnej mape, pretože by bolo hneď vidieť, že leží aj na cudzom pozemku.

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu a dokumenty k výstavbe miniihriska, ktoré mi boli zaslané.

 

Prišla 27.08.2013. Jedna na všetky položené otázky. Starosta odmietol zverejniť informácie, pričom sa skrýva za bankové a daňové tajmstvo a ešte za to, že nezverejnil informáciu, ktorú nejaká osoba poskytla obecnému úradu a táto osoba nesúhlasila s jej zverejnením. Je to absolútna ignorancia, inflagrantné porušenie zákona a výsmech do očí nás občanov. Urobte si sami vlastný názor, keď si prečítate odpoveď starostu. O ďalšom našom postupe budete v najbližšej dobe informovaní.

Na Vaše žiadosti o sprístupnenie informácií zaslané na e-mail "jablonec@golemtech.sk" v období od 15. augusta do 26. augusta 2013 Vám oznamujem nasledovné:

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce