Právo na pozemok - kultúrny dom

23.08.2013 11:25

Na výstavbu kultúrneho domu evidovaného na liste vlastníctva č. 772 ako stavba 205 bolo potrebné stavebné povolenie podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. § 54 a § 55 ods. (1).

Pre stavebné povolenie bolo treba podať podľa § 58 ods. (1) na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa § 58 ods. (2) musí stavebník, teda obec Jablonec, preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. (1), ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

 

Preto žiadam o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z.:

Aké právo podľa § 139 ods. (1) mal stavebník, teda obec Jablonec, k pozemku na parcele č. 200/6, ktoré ho oprávňovalo zriadiť na ňom stavbu 205 (kultúrny dom)?

Ak stavebník také právo mal, žiadam zaslať na môj e-mail oskenovaný dokument, z ktorého vyplýva, že stavebník môže uskutočniť stavbu 205 na parcele č. 200/6.

Odpoveď

Druhá odpoveď prišla 30.04.2014. Právo na pozemok - kultúrny dom - prikladáme.

 

Ďalšie klamstvo. Nebol priložený žiaden dokument, ktorý by oprávňoval obec Jablonec stavať kultúrny dom na cudzej parcele. Ale zaujímavé je to, že zaslal stavebné povolenie aj zmenu stavby pred dokončením. Z nich je zrejmé, že prestavba kultúrneho domu aj zmena stavby sa týkajú len parcely, na ktorej bol postavený starý kultúrny dom. Ani zmena stavby pred dokončením nehovorí o rozšírení nového kultúrneho domu do cudzej parcely. Starosta mal stavať nový kultúrny dom len na obecnej parcele a v o rozmeroch starého kultúrneho domu, ale podľa ním predložených  dokladov svojvoľne rozšíril stavbu aj na cudzí pozemok.

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu a dokumenty k stavbe kultúrneho domu.

 

Prišla 27.08.2013. Jedna na všetky položené otázky. Starosta odmietol zverejniť informácie, pričom sa skrýva za bankové a daňové tajmstvo a ešte za to, že nezverejnil informáciu, ktorú nejaká osoba poskytla obecnému úradu a táto osoba nesúhlasila s jej zverejnením. Je to absolútna ignorancia, inflagrantné porušenie zákona a výsmech do očí nás občanov. Urobte si sami vlastný názor, keď si prečítate odpoveď starostu. O ďalšom našom postupe budete v najbližšej dobe informovaní.

Na Vaše žiadosti o sprístupnenie informácií zaslané na e-mail "jablonec@golemtech.sk" v období od 15. augusta do 26. augusta 2013 Vám oznamujem nasledovné:

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce