Pokračovanie kauzy ohľadom predaja obecných pozemkov pod rodinným domom

05.02.2014 16:23

    Ide o prípad, ktorý sa ťahá už približne 3 roky. Už toľko sa rodina Haršányových snaží o odkúpenie pozemkov pod ich domom a záhradou, ktoré sú momentálne vo vlastníctve - Čs. štát - MNV Jablonec, Slovensko. V momentálnej situácii sú v správe Okresného úradu Bratislava, ktorý ale nie je ich vlastníkom, takže ich ani nemôže odpredať. Správcom je preto, lebo terajší vlastník zapísaný na liste vlastníctva už neexistuje. Aby sa s nimi mohlo hýbať, teda odpredať rodine Haršányovej, je potrebný delimitačný protokol, ktorý na žiadosť obecného úradu vydá Okresný úrad Bratislava.

    Pán starosta sa na poslednej verejnej schôdzi rozhorčoval, že kvôli tomuto prípadu bol označený za klamára, a že chcel o tieto pozemky dostať rodinu Haršányovú. Ospravedlnenie ani nečakal, pretože on je za tie roky, čo robí starostu, na takéto útoky zvyknutý.

    On len chcel, aby si táto rodina nemusela kupovať tieto pozemky od Okresného úradu Bratislava, pretože by ich to vyšlo draho (pozn. Okresný úrad Bratislava ich má iba v správe). Tejto rodine chcel len pomôcť, pretože ak pozemky prejdú na obec, od obce ich dostane prakticky zadarmo. Raz hovoril, že z katastra mu prišla odpoveď, že na zápis pozemkov na obec Jablonec potrebuje delimitačný protokol. Veľmi vtipné od neho. On najlepšie vie, čo potrebuje na zápis do katastra. Nezapisoval by prvý krát delimitovaný pozemok na kataster.

    Druhý krát hovoril, že delimitačný protokol vybavuje, má okolo toho kopu starostí a behania. Sú tam s tým nejaké problémy a rodina Haršányových musí ešte chvíľu počkať. Ak niečo vybavoval, predpokladám, že na Okresnom úrade Bratislava.

    Takže po skúsenostiach s našim p. starostom som poslal žiadosť o sprístupnenie informácií, v ktorej som žiadal Okresný úrad Bratislava o kópiu žiadosti, ktorou obec Jablonec požiadala o vydanie delimitačného protokolu na vyššie spomínané parcely. Ďalej som žiadal o informáciu, ako bola žiadosť vybavená, poprípade kópiu vydaného delimitačného protokolu. Kliknutím na žiadosť si ju otvoríte.

    Čo myslíte, aká prišla odpoveď? Predpokladáte dobre, citujem: "Dňa 03.02.2014 bolo na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky mailom doručené podanie Jaroslava Šottníka, 900 86, označené ako "Žiadosť o sprístupnenie informácie", v ktorej ... Nakoľko uvedené informácie tunajší úrad nemá k dispozícii, v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, Vám v prílohe uvedenú žiadosť postupuje na priame vybavenie." Túto odpoveď zaslali na obecný úrad Jablonec, mne dali na vedomie. Preložené do normálnej reči, žiadnu žiadosť o delimitačný protokol nedostali. Kliknutím na odpoveď si ju zobrazíte.

     Samozrejme obdobnú žiadosť o sprístupnenie informácie som poslal aj na obecný úrad Jablonec. V tomto znení: Žiadam o zaslanie všetkých kópii dokumentov, ktorými obec Jablonec žiadala o vyhotovenie delimitačného protokolu na parcely č. 1355/37 a 1355/67 v katastrálnom území Jablonec 900 86, ktorej vlastníkom je Čs. štát - MNV Jablonec, Slovensko. Zárovň žiadam o všetky kópie odpovedí orgánov, ktorým boli tieto dokumenty doručené. Kliknutím na žiadosť si ju otvoríte. Pekných rečí p. starostu už bolo dosť, teraz sú na rade fakty. Jeho reči stoja za ... Treba predložiť dokumenty, teda ak nejakými disponuje.

    Obe žiadosti som posielal 03.02.2014. Z Okresného úradu Bratislava mi odpoveď už prišla, z obecného úradu Jablonec odpoveď stále čakám. Som zvedavý, aké doklady mi obecný úrad predloží. Predpokladám, že mi nepríde ani odpoveď.

    Keďže na okresnom úrade Pezinok, odbor všeobecnej vnútornej správy má náš p. starosta pravdepodobne veľmi dobré vzťahy, keďže mu zastavujú priestupkové konanie, aj keď spáchal priestupok. Samozrejme to iba na okresnom úrade v Pezinku nezostane, ale pôjde to ďalej. Ale o tom napíšem v najbližšom čase.