Počet položiek v účtovnom denníku obce Jablonec

15.08.2013 11:13

Žiadam o zaslanie na mail, koľko položiek obsahuje účtovný denník obce Jablonec za rok 2012.

Odpoveď

Druhá odpoveď prišla 30.04.2014.

Počet položiek v účtovných denníkoch za rok 2012 je 13 120. Obecný úrad účtuje i celé školstvo. Obec má 14 denníkov: denník banka OÚ, banka MŠ, banka SF, banka depozitný účet, banka komunálny úver, mzdy OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ a ŠKD, interné doklady, prijaté faktúry, odoslané faktúry, pokladnica OÚ, pokladnica ZŠ, pokladnica MŠ, pokladnica ŠJ, školskej jedálne.

 

Pekný vtip. Základna kniha podvojného účtovníctva je účtovný denník. Žiadal som o zaslanie počtu položiek v účtovnom denníku. Ale takáto odpoveď bola zaslaná pravdepodobne úmyselne.

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu.

 

Prišla 27.08.2013. Jedna na všetky položené otázky. Starosta odmietol zverejniť informácie, pričom sa skrýva za bankové a daňové tajmstvo a ešte za to, že nezverejnil informáciu, ktorú nejaká osoba poskytla obecnému úradu a táto osoba nesúhlasila s jej zverejnením. Je to absolútna ignorancia, inflagrantné porušenie zákona a výsmech do očí nás občanov. Urobte si sami vlastný názor, keď si prečítate odpoveď starostu. O ďalšom našom postupe budete v najbližšej dobe informovaní.

Na Vaše žiadosti o sprístupnenie informácií zaslané na e-mail "jablonec@golemtech.sk" v období od 15. augusta do 26. augusta 2013 Vám oznamujem nasledovné:

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce