Plat starostu obce Jablonec

15.08.2013 11:22

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam poskytnúť informáciu

O výške priemerného platu pána starostu za 2. štvrťrok roka 2013 vyčíslenú v eurách.

Odpoveď

Druhá odpoveď prišla 30.04.2014.

Mzda starostu na rok 2013 predstavuje súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej štatistickým úradom SR za rok 2012 /805,- Eur/ a koeficientu, ktorý závisí od počtu obyvateľov. Starostovi patrí podľa počtu obyvateľov koeficient 1,65. Poslanci môžu zvýšiť plat starostu o 70 %. Uvedené poslanci OZ odsúhlasili.

 

Keby p. Bacigálová napísala, že plat starostu je 2.259,- Eur, mohla si ušetriť dobre platenú prácu.

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu.

 

Prišla 27.08.2013. Jedna na všetky položené otázky. Starosta odmietol zverejniť informácie, pričom sa skrýva za bankové a daňové tajmstvo a ešte za to, že nezverejnil informáciu, ktorú nejaká osoba poskytla obecnému úradu a táto osoba nesúhlasila s jej zverejnením. Je to absolútna ignorancia, inflagrantné porušenie zákona a výsmech do očí nás občanov. Urobte si sami vlastný názor, keď si prečítate odpoveď starostu. O ďalšom našom postupe budete v najbližšej dobe informovaní.

Na Vaše žiadosti o sprístupnenie informácií zaslané na e-mail "jablonec@golemtech.sk" v období od 15. augusta do 26. augusta 2013 Vám oznamujem nasledovné:

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce