Odpoveď starostovi

30.08.2013 09:01

Takúto odpoveď poslal starosta na naše žiadosti o poskytnutie informácie. Za ňou pripájeme naše stanovisko k nej.

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce

 

Tak sa pozrime bližšie na starostovu odpoveď .

 Prvá starostova veta:    „Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.“

Zákona č. 211/2000 Z. z

§ 3
(1) Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

„Každý...“ to sú aj obyvatelia obce Jablonec?!!!

 

                                    Kto sú povinné osoby?

§ 2
Povinné osoby

(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len "povinné osoby") sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

Nález Ústavného súdu SR sp. zn. i. Ús 236/06 zo dňa 28. júna 2007

„Právnické osoby založené povinnými osobami uvedenými v ods. 1 a 2 (§ 2 ods. 3 zákona o slobode informácií) spĺňajú spravidla jeden charakteristický znak. Hospodária totiž s verejnými  financiami, resp. nakladajú s majetkom štátu a obcí, keďže sú zriadené s majetkovou účasťou  povinných osôb podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií.

 

Čiže máme právo obracať sa so žiadosťou o informácie na orgány obce a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať a ktorým sme to právo dali vo voľbách.

 

                                            A teraz ten § 3:

  1. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

 

www.viaiuris.sk

Ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o slobode informácií stanovuje, že informačná povinnosť obchodných spoločností založených štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou,  podľa obchodného zákonníka je obmedzená okrem iného na informácie „o  hospodárení  s verejnými prostriedkami“ a o „nakladaní s majetkom štátu, vyššieho územného celku alebo obce“.

(2) Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, 3a) o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

 

 

Chceme snáď niečo viac ako informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a o nakladaní s majetkom obce? Starosta klame keď tvrdí, že chceme niečo, na čo nemáme právo.

 

(3) Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Ústavný súd SR vyložil obsah a rozsah ústavného práva na prístup k informáciám doteraz najpodrobnejšie v náleze sp. zn. i. ús 236/06. ústavný súd sr v tomto náleze potvrdil, že z článku  26 ústavy vyplýva povinnosť orgánov verejnej moci poskytovať každému informácie o svojej činnosti, pričom táto povinnosť môže byť obmedzená len v prípadoch stanovených v čl.  26 ods. 4 – teda iba zákonom a ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na  ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia  a mravnosti.

 

Na aké utajované skutočnosti sa vyhovára starosta, keď obec nie je polícia, armáda, väznica ani nemocnica? O mravnosti ani nehovorím, lebo to čo pácha má od mravnosti na míle ďaleko.

 

Druhá starostova veta:     „Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. – povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.“

         To si starosta robí z občanov posmech? Ani jedna zverejnená faktúra neobsahuje rozsah prác, množstvá, hodiny, jednotkové ceny a pod. iba výslednú sumu na preplatenie. Kde majú zmluvy o poskytovaní služieb podrobnú špecifikáciu? Čo hovorí zákon obecnom zriadení?  Zákon o obecnom zriadení ukladá najmä povinnosti starostovi,  ktorý je za to dobre platený,  tiež poslancom a úradníkom obce. Hlavne:

Zákon č. 369/1990 Zb      § 4

Obec pri výkone samosprávy najmä
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
(5) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, 7) s občianskymi združeniami8) a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

Občanov nemá zaujímať ako sa hospodári s majetkom obce? To je to čo požadujeme.

 

§ 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
§ 8
Majetok obce

(3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné

§ 11
Obecné zastupiteľstvo

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

Ako sa má občan presvedčiť  že si starosta plní tieto ustanovenia zákona o obecnom zriadení keď odmieta zverejniť podrobnosti zmlúv a faktúr, či samotné zmluvy?

                                                          § 12
                              Rokovanie obecného zastupiteľstva


(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

(9) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Starosta
§ 13(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.

  1. Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
    (5) Starosta je štatutárnym orgánom obce.

        Hlavný kontrolór
                § 18

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť

§ 18d
Rozsah kontrolnej činnosti


(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce

 

Tretia starostova veta:   „Zároveň Vám oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod §8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v §11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.“

 

Tak toto už nie je  iba výsmech ale rovno klamstvo a trestný čin. Starosta sa vyhovára na daňový zákon, kde  povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa týka daňových úradníkov:


 

Obmedzenia prístupu k informáciám
§ 8
Ochrana utajovaných skutočností


(1) Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva podľa osobitného zákona ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, povinná osoba ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.

(2) Porušením alebo ohrozením bankového tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a.

Zákon 511 o správe daní a poplatkov.

§ 15

Daňová kontrola

(1) Daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo

preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie

dane, a to u daňového subjektu alebo na mieste, kde to

účel kontroly vyžaduje. Daňová kontrola sa vykonáva v

rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie

účelu tohto zákona.
§ 23

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

(1) Osoby, s výnimkou daňových subjektov v daňovom

konaní o ich daňovej povinnosti, zúčastnené na daňovom

konaní, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o tom,

čo sa pri daňovom konaní alebo v súvislosti s ním dozvedeli,

najmä o osobných pomeroch daňových subjektov,

ako aj o iných veciach súvisiacich s podnikaním.

Ministerstvo vnútra

 

 ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ K ZÁKONU č. 546/2010 Z. z.

I. ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV

 

 Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.

........ platí, že porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Základ je, že ak zmluva nebude zverejnená, nenadobudne účinnosť. Avšak ak nebude zverejnená do troch mesiacov od uzatvorenia, platí, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.

Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby.

Záverom:  Svoju odpoveď starosta zrejme zosmolil sám. Je málo pravdepodobné, že by tak nepodarenú odpoveď napísal jeho dobre platený právnik.