Nečinná kontrolórka

22.08.2013 08:55

Pri Obecnom úrade v Jablonci máme kontrolórku, ktorá verejne na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva nepoukázala ešte ani na jednu machináciu, napr. s pozemkami, s odmenou advokátovi. Prečo nevyžaduje zverejňovanie zápisníc? Prečo sa nedožaduje zverejňovania informácií ako káže zákon? Prečo nevyžaduje, aby starosta v zákonnej lehote odpovedal na žiadosti a sťažnosti občanov? Prečo nevyžaduje od starostu, aby sa uznesenia schválené na obecnom zastupiteľstve plnili tak ako boli schválené a nie tak ako to vyhovuje starostovi?

 

Táto časť nebola zaslaná na obecný úrad ako žiadosť o sprístupnenie informácie:

Prečo proti ničomu z toho ako kontrolórka nezasiahla? Je to preto, že je dobre platená starostom ako jeho zamestnankyňa? To sa nehanbí, že ako dôchodkyňa s istým mesačným príjmom - dôchodkom, zaberá miesto niektorej z mladých, vzdelaných žien v dedine? Nestačí jej, že drží ešte jedno miesto aj na družstve, že dostala takmer zadarmo rodinný dom a ešte aj byt v bytovke? Ako to všetko unesie bez chrbtovej kosti???

Odpoveď

Prišla 27.08.2013. Jedna na všetky položené otázky. Starosta odmietol zverejniť informácie, pričom sa skrýva za bankové a daňové tajmstvo a ešte za to, že nezverejnil informáciu, ktorú nejaká osoba poskytla obecnému úradu a táto osoba nesúhlasila s jej zverejnením. Je to absolútna ignorancia, inflagrantné porušenie zákona a výsmech do očí nás občanov. Urobte si sami vlastný názor, keď si prečítate odpoveď starostu. O ďalšom našom postupe budete v najbližšej dobe informovaní.

Na Vaše žiadosti o sprístupnenie informácií zaslané na e-mail "jablonec@golemtech.sk" v období od 15. augusta do 26. augusta 2013 Vám oznamujem nasledovné:

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce