Náplň práce obecnej pracovníčky

15.08.2013 11:08

Na webovej stránke obce Jablonec je uvedené, že pracovníčka obecného úradu p. Darina Bacigálová má na starosti účtovnú a mzdovú agendu.

Chcem vedieť, či obec Jablonec má zakúpený účtovný program, ak áno, tak či obecná pracovníčka p. Bacigálová robí mzdy pre potreby obce a či účtuje v tomto účtovnom programe faktúry, pokladničné doklady a pod.

Odpoveď

Druhá odpoveď prišla 30.04.2014.

P. Bacigalová spracúva účtovnú i mzdovú agendu. Obec má zakúpený program KEO, ktorý obsahuje: účtovnú agendu, mzdovú agendu, majetok, register obyvateľov a dane a poplatky. S uvedenými programami i pracuje.

 

Keď p. Bacigalová spracúva účtovnú i mzdovú agendu a pracuje so zakúpeným účtovným a mzdovým programom, za čo potom dostáva dobre zaplatené externá účtovná firma?

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu.

 

Prišla 27.08.2013. Jedna na všetky položené otázky. Starosta odmietol zverejniť informácie, pričom sa skrýva za bankové a daňové tajmstvo a ešte za to, že nezverejnil informáciu, ktorú nejaká osoba poskytla obecnému úradu a táto osoba nesúhlasila s jej zverejnením. Je to absolútna ignorancia, inflagrantné porušenie zákona a výsmech do očí nás občanov. Urobte si sami vlastný názor, keď si prečítate odpoveď starostu. O ďalšom našom postupe budete v najbližšej dobe informovaní.

Na Vaše žiadosti o sprístupnenie informácií zaslané na e-mail "jablonec@golemtech.sk" v období od 15. augusta do 26. augusta 2013 Vám oznamujem nasledovné:

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce