Cintorín

22.08.2013 09:05

Platíme za hrobové miesta, ale večer je na našom cintoríne tma ako v hrobe. Starostova "hračka" je osvetlená stále, ale na cintoríne a pri kostole sa môžu starí ľudia s bicyklami pozabíjať. Hlavne, že ihrisko je výdatne osvetlené???

Je hanba, že mŕtvych musíme voziť do Cífera, lebo náš "starostlivý" starosta nedokáže už roky opraviť chladiace zariadenie. Dokeky ešte???

Do domu smútku zateká. Dokedy ešte???

Odpoveď

Druhá odpoveď prišla 30.04.2014.

Na otázku ohľadom chladiacich boxov - chladiace boxy sú v poriadku, boxy nie sú pokazené. Chýbajú len poklopy. Čo si vzala na starosť prevádzkovateľka pohrebiska v Jablonci a pohrebnej služby p. Zofčíková, ktorá ich zabezpečí. Tak isto sa vyjadrila, že netreba nové chladiace boxy.

Osvetlenie cintorína je pravidelne zapnuté len v obci Jablonec počas vianočných sviatkov i sviatkov všetkých svätých atď., viac sa k tomu nevyjadrujeme. Kostol nie je v správe obce. Osvetlenie kostola si treba požadovať z biskupského pradu.

 

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu.

 

Prišla 27.08.2013. Jedna na všetky položené otázky. Starosta odmietol zverejniť informácie, pričom sa skrýva za bankové a daňové tajmstvo a ešte za to, že nezverejnil informáciu, ktorú nejaká osoba poskytla obecnému úradu a táto osoba nesúhlasila s jej zverejnením. Je to absolútna ignorancia, inflagrantné porušenie zákona a výsmech do očí nás občanov. Urobte si sami vlastný názor, keď si prečítate odpoveď starostu. O ďalšom našom postupe budete v najbližšej dobe informovaní.

Na Vaše žiadosti o sprístupnenie informácií zaslané na e-mail "jablonec@golemtech.sk" v období od 15. augusta do 26. augusta 2013 Vám oznamujem nasledovné:

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce