Blížia sa ďalšie voľby...

22.08.2013 09:00

Prečo je pri každých voľbách tá istá zostava členov volebnej komisie? Prečo sa na občana, ktorý nie je členom komisie a chcel by zostať vo volebnej miestnosti, na čo má plné právo, najmä pri sčitovaní hlasov, pozerá ako na nepriateľa? Sú snáď ostatní občania iba hlúpe ovce? Alebo sú tu snáď obavy, že by volebné lístky museli byť sčítavané poctivo? Bez podvodov?

Odpoveď

Druhá odpoveď prišla 30.04.2014.

K otázke: "Prečo je pri každých voľbách tá istá zostava členov volebnej komisie?" Členov do volebnej komisie delegujú strany, kandidujúce vo voľbách. V prípade, že do určeného termínu volieb nie je naplnený počet päť členov, určenie zvyšných členov komisie podľa zákona má v právomoci starosta obce.

K poznámke, že pri sčítaní hlasov komisia nepripustí občanov, to nie je pravda. Len v prípade, ak tento človek je v podnapitom stave, nie je možné, aby sa zúčastnil pri sčítaní hlasov. Členovia OVK sú vždy delegovaní rôznymi politickými stranami. Ešte sa nestalo, že by v komisii boli len členovia určení starostom obce. Takže pozor p. Šottník urážanie volebnej komisie s otázkou, či komisia sčítava poctivo bez podvodov je nemiestne.

 

Na poslednú vetu len toľko. Každý si do svojho svedomia vidí sám. Ak nejaké má.

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu.

 

Prišla 27.08.2013. Jedna na všetky položené otázky. Starosta odmietol zverejniť informácie, pričom sa skrýva za bankové a daňové tajmstvo a ešte za to, že nezverejnil informáciu, ktorú nejaká osoba poskytla obecnému úradu a táto osoba nesúhlasila s jej zverejnením. Je to absolútna ignorancia, inflagrantné porušenie zákona a výsmech do očí nás občanov. Urobte si sami vlastný názor, keď si prečítate odpoveď starostu. O ďalšom našom postupe budete v najbližšej dobe informovaní.

Na Vaše žiadosti o sprístupnenie informácií zaslané na e-mail "jablonec@golemtech.sk" v období od 15. augusta do 26. augusta 2013 Vám oznamujem nasledovné:

Vami podané žiadosti nezodpovedajú charakteru informácií, ktoré by mala obec sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., t.j. nezodpovedajú informáciám vzťahujúcim sa k § 3 citovaného zákona.

Obec Jablonec zabezpečila a zabezpečuje zverejnenie informácií zákonným spôsobom vyplývajúcim obci z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona o obecnom zriadení (z.č. 369/1990 Zb.), ako aj zákona o majetku obcí (z. č. 138/1991 Zb.) a zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zároveň Vám touto cestou oznamujeme, že nie je možné vyhovieť Vašim žiadostiam, nakoľko Vami požadované informácie spadajú pod § 8 zákona o slobode informácií s odkazom na ustanovenie § 23 zákona SNR č. 511/1992 Zb., ako aj z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Ján Podmanický, starosta obce